Forsiden

Etiske retningslinjer for Scanditest Norge AS

Alle ansatte i Scanditest Norge AS, og alle som handler på vegne av Scanditest Norge AS samt alle leverandører, skal opptre i tråd med god forretningsskikk, gjeldende lovverk og allmenne etiske normer.

Disse etiske retningslinjene omhandler Scanditest Norge AS forhold til kunder og leverandører og Scanditest Norge AS ansvar overfor samfunnet. Scanditest Norge AS er medlem av TRACE anti bribery complience www.traceinternational.org/home

Vårt trac nummer er: 4-16-889-4515-39

1. Formål

Retningslinjene skal ivareta miljø- og samfunnsansvar i våre leveranser, i våre innkjøp og i vår fremferd overfor andre.

2. Hvem retningslinjene gjelder for:

Retningslinjene gjelder for alle ansatte i Scanditest Norge AS; herunder også alle leverandører, samarbeidspartnere og innleide service firma. Daglig leder har et særskilt ansvar for at medarbeidere, leverandører og innleide service firma er kjent med, og handler i tråd med, retningslinjene.

Kravene i Scanditest Norge AS etiske retningslinjer er minimumskrav. Alle må følge lover, forskrifter og interne regler som gjelder for virksomheten.

3. Forhold til kunder, leverandører og foretningsforbindelser

3.1 Taushetsplikt

Alle opplysninger knyttet til den enkelte kunde eller leverandørs virksomhet er taushetsbelagte. Taushetsplikten gjelder for alle leverandører, underleverandører og servicepartnere som Scanditest Norge AS benytter.

3.2 Forhold til forretningsforbindelser

Det er naturlig at det utvikles relasjoner mellom ansatte hos kunde og leverandør ved langvarige avtaleforhold. Disse relasjonene må ikke påvirke beslutninger utilbørlig og det må vises aktsomhet.

Alle som handler på vegne av Scanditest Norge AS er forpliktet til å være med å skape tillit til firmaets beslutninger og sikre firmaets omdømme.

3.3 Fordeler og korrupsjon

Korrupsjon er misbruk av tillit for å oppnå egne fordeler. Korrupsjon er at noen krever, mottar eller aksepterer et tilbud om fordeler eller belønning i anledning av den stilling, det verv eller oppdrag de innehar. Både den som gir og den som mottar slike ytelser kan straffes for korrupsjon.

Påvirkningshandel (smøring) er også straffbart. Med påvirkningshandel menes en som for seg selv eller andre krever, mottar eller aksepterer et tilbud om en fordel for å påvirke utføringen av stilling, verv eller oppdrag, eller gir eller tilbyr noen en fordel for å påvirke utføringen av stilling, verv eller oppdrag.

Alle leverandører, underleverandører og servicepartnere skal ikke bidra til og arbeide mot hvitvasking , og ta nødvendige skritt for å forhindre at det gjennomføres finansielle transaksjoner av andre for å gjennomføre hvitvasking, samt rapportere og betale skatter og avgifter iht. gjeldende lover og regler

Korrupsjon og påvirkningshandel er straffbart i henhold til straffeloven.

4. Etisk handel:

Scanditest Norge AS skal være en pådriver for etisk handel og plikter å stille krav til en etisk leverandørkjede. Vi vil bidra til forbedring av arbeids- og menneskerettigheter og miljø i produksjon av varer og tjenester der vi kan. Derfor setter vi etiske krav når risikovurderingen av produkt og leverandørkjeder tilsier det.

Scanditest Norge AS har fokus på at våre leverandører oppfyller kravene til etisk handel også opp mot deres underleverandører. Scanditest Norge AS skal støtte og respektere vern om internasjonalt anerkjente menneskerettigheter, og påse at de ikke medvirker til brudd på menneskerettighetene.

Scanditest Norge AS skal holde organisasjonsfriheten i hevd og sikre at retten til å føre kollektive forhandlinger anerkjennes i praksis, gjøre vårt for å sikre at alle former for tvangsarbeid avskaffes, at barnearbeid reelt avskaffes, og for å sikre at all diskriminering i arbeidslivet avskaffes.

5. Åndsverkrettigheter

Åndsverkrettigheter skal respekteres; overføring av teknologi og kunnskap skal foregå på en måte som ivaretar åndsverksrettighetene.

6. Miljø:

Scanditest Norge AS skal støtte en føre-var-tilnærming til miljøutfordringer, ta initiativ til fremme av økt miljøansvar, og oppmuntre til utvikling og spredning av miljøvennlig teknologi. Scanditest Norge AS skal foreta miljøvennlige innkjøp hvor hensyn produkters livsløpskostnader og miljø- og klimamessige konsekvenser av produksjon og deponering av produktet er vurdert.

Scanditest Norge AS er medlem i RENAS , organisasjon for retur av utstyr som inneholder elektro/elektronikk. Vårt medlemsnummer er : 887 153 272 Scanditest Norge AS skal ikke benytte produkter med konfliktmaterialer og vi forventer dette også av våre leverandører og underleverandører. Før alle anskaffelser skal behovet for selve anskaffelsen alltid vurderes nøye. Redusert forbruk kan føre til store miljøgevinster.

7. Lojalitet til avtaler:

Alle ansatte i Scanditest Norge AS, eller som handler på vegne av Scanditest Norge AS, plikter å følge de avtaler som er inngått ved kjøp av varer eller tjenester.

8. Sanksjoner på brudd på gjeldende regelverk:

Det kan medføre disiplinære reaksjoner om en ansatt forsøker å omgå eller bryte gjeldende regelverk. Avhengig av alvorlighetsgrad kan bruddet medføre muntlig eller skriftlig advarsel, oppsigelse, avskjed og eventuell anmeldelse. Ved tvil om hvordan retningslinjene skal forstås, skal den ansatte kontakte daglig leder.

9. Varsling:

Alle ansatte i Scanditest Norge AS har plikt til å rapportere brudd på disse etiske retningslinjene .Rapportering kan skje til daglig leder eller til økonomiansvarlig. Rapportering vil ikke medføre noen form for represalier eller straff.

10. Vurderinger:

Styrker mine handlinger / manglende handlinger tilliten til Scanditest Norge AS?

Er mine handlinger / manglende handlinger lovlig og i tråd med våre etiske retningslinjer?

Er mine handlinger / manglende handlinger påvirket av personlige interesser eller interessekonflikter?

Tåler mine handlinger / manglende handlinger offentlig gjennomsyn ?

Er mine handlinger / manglende handlinger i tråd med Scanditest Norge AS forretningsetikk?